http://www.coffeeandvanilla.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/brown-sugar-crystals.jpg


شکر از جمله تولیدات استراتژیک مطرح جهانی و از محصولاتی است که طیف وسیعی از مصرف کنندگان مختلف شامل مصارف خانگی ، صنایع غذائی ، صنایع داروسازی و غیره را در بر می گیرد که هر کدام نیازمند محصولی با استانداردهای ویژه خود هستند . تولیدکنندگان مطرح این محصول در دنیا همواره سعی داشته اند جهت کسب رضایت مصرف کنندگان بخشی از هزینه های تحقیقات خود را صرف مطالعه درخصوص نیاز مصرف کنندگان و عرضه محصولاتی متنوع نمایند .
متأسفانه تولید کنندگان صنعت قند کشور به دلیل عدم ایجاد تنوع در محصول تولیدی ،  بخشی از بازارهای مصرف خود را از دست داده و موفق به برطرف نمودن نیاز داخلی نشده اند .
با توجه به گسترش ارتباطات جهانی و لزوم آمادگی در عرصه رقابت توجه به تنوع محصول و بسته بندی در کشور ضروری به نظر می رسد .