http://www.faqs.org/photo-dict/photofiles/list/965/2926brown_sugar.jpg


اهداف پروژه تولید شكرقهوه ای در كارخانه قند نقش جهان:
در ایران سابقه تولید این ماده مفید و ضروری درمصارف خانگی و صنعتی وجود ندارد. لذا برای اولین بار درخاورمیانه ،شركت قند نقش جهان با مطالعه فراوان بر روی این ماده و با استفــاده از تجربیات برخی ازكشورهای اروپایی و امریكایی، افتخار دارد كه این پرو‍‍‍ژه را برای تولید شكر قهوه ای دربسته بندی های مختلف برای مصارف خانگی و صنعتی ارائه نماید.
در این راستا با عنایت به تنوع سلیقه مصرف كنندگان، این شركت از مدتهـا پیش توسط كارشناسان مجرب ، تولید شكر قهوه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و با تحقیقات گسترده در سطح ملی و جهانی تدوین استاندارد و تولید این محصول را در دستور كار قرار داده است. به همین منظور ضمن تشكیل كمیته مربوطه و مكاتبات لازم با معاونت غذا و دارو و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ، پروانه ساخت این فرآورده كسب و تدوین استاندارد مربوطه با مشاركت شركت قندنقش جهان و سازمانهای مذكور صورت گرفت . با عنایت به کسب پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تدوین استاندارد این شرکت موفق به تولید این فرآورده و عرضه آن به بازار گردید.