http://foodpictures.org/__oneclick_uploads/2008/03/brown_sugar.jpg

برای جلوگیری از سفت شدن شكرقهوه ای كه دارای حدود 2% رطوبت می باشد آن را در ظروف كاملا" بسته ای كه در آن هوا نفوذ نكند قرار داده و بهتر است در یخچال نگهداری شود.